Wegbermen als natuurbaken

Voor veel wilde planten zoals Margriet, Valse salie en Knoopkruid, vlinders en wilde bijen, zijn goed beheerde bermen essentieel om zich te verspreiden: in hun aaneenschakeling vormen ze belangrijke natuurverbindingen.Delen

Je fietst, wandelt of rijdt er dagelijks langs: onze wegbermen zijn zo’n evidentie dat velen er amper aandacht aan besteden. Voor veel wilde planten zoals Margriet, Valse salie en Knoopkruid, vlinders en wilde bijen, zijn goed beheerde bermen essentieel om zich te verspreiden: in hun aaneenschakeling vormen ze belangrijke natuurverbindingen. Sommige bermen zijn een leefgebied voor zeldzame planten als Zandblauwtje of Beemdkroon en ze zijn ook gewoon mooi!  Een uithangbord voor de gemeente.

Bermen als uithangbord 

De gemeente heeft er jaarlijks een hele kluif aan: de grazige bermen worden twee keer gemaaid, sommige struiken en bomen dienen geregeld gesnoeid te worden. Voor de veiligheid aan kruispunten en fietspaden worden extra maaibeurten voorzien. 

Het maaibeheer gebeurt volgens de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in het Bermbesluit op Vlaams niveau: een eerste maaibeurt mag vanaf 15 juni, een tweede vanaf 15 september. Het maaisel wordt afgevoerd. Dit om zaadzetting voor een groot aantal wilde planten te bevorderen en om de bermen voedselarmer en zo ook soort- en bloemrijker te maken.  

Bermbeheerplannen 

Onderzoek leert dat het aangewezen is om her en der bermen tijdelijk ongemoeid en ongemaaid te laten. Een diverser maaibeheer zorgt voor mooiere bermen.  Hiervoor is een afwijking van de wettelijk maaidata noodzakelijk: dit kan op basis van een bermbeheerplan. Hiervoor kan je terecht bij het regionaal landschap 

Wat kan jij doen na ‘Maai mei niet’? 

De bloemen in de berm voor je eigen deur geven een idee van wat je in je tuin kan verwachten wanneer je her en der plekjes gazon minder maait: minder netjes betekent niet onverzorgd, integendeel: minder maaien is natuurbewuster en dus juist zorgzamer! Ook na ‘maai mei niet’ hopen we dat iedereen het gras wat langer laat groeien. Intussen kan je als inwoner ook een steentje bijdragen: zorg ervoor dat je eigen grasmaaisel niet in de berm belandt en maai zeker geen bermen als uitbreiding van je tuin. Sta ook eens stil bij de bermen in je buurt en laat ons weten wanneer je er speciale planten- of vlindersoorten aantreft! 

© RLZH
© Vilda - Jeroen Mentens