Fauna-akkers

Het inzaaien van akkers en randen met een bij- en akkervogelvriendelijk mengsel zorgen dat landbouw en natuur bondgenoten worden.Delen

Fauna-akkers

Fauna-akkers en akkerranden bestaan uit akkerkruiden, akkerbloemen, grassen en/of oude landbouwgewassen. 

Met dit project willen we de jacht- en landbouwsector betrekken bij de thema’s biodiversiteit en natuur: jagers zien hun jachtkansen toenemen bij een stijging van de biodiversiteit, en ook landbouwers hebben baat bij een toegenomen aantal bestuivers in de omgeving van hun landbouwgewassen. Zij krijgen via dit project de kans om braakliggende monocultuurakkers in te zaaien met mengsels van diverse nectar-, blad-, zaad- en knolgewassen die het hele jaar voedsel of schuilplaats bieden aan een brede groep van insecten, vogels en zoogdieren. Het project voorziet ook de nodige kennisverspreiding over de inhoud van de zaadmengsels, de ideale zaaidiepte en -dichtheid, het beheer, de te verwachten diersoorten, en informatie inzake aangifte bij de mestbank e.d. Daarnaast voorzien we ervaring-uitwisselingskansen en een systeem om de resultaten te monitoren.

Projectinfo

  • Wanneer? Jaarrond
  • Waar? Alle landbouwers en jagers uit ons werkingsgebied kunnen deelnemen.
  • Meer weten? Contacteer ons Landschapsloket voor meer informatie

Download onze brochure

Boordevol leven!

Vandaag neemt maïs de meeste akkers in. Ze zijn nuttig voedselgewas voor veetelers, maar in het wild levende dieren en insecten hebben er weinig aan. Onder meer hierdoor gaat het aantal bijen en vlinders steeds meer achteruit. Slecht nieuws, want de meeste landbouwgewassen en wilde planten zijn voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. De biodiversiteit een handje toesteken kan via fauna-akkers en andere kleine landschapselementen.

© Rudi Van Onderbergen

Behalve honingbijen en wilde bijen hebben ook akkervogels baat bij fauna-akkers. Een aantal onder hen staan op de Vlaamse Rode Lijst voor broedvogels en zijn in hun voortbestaan bedreigd. Het gaat onder meer om de geelgors, graspieper, patrijs, rietgors, veldleeuwerik en zomertortel. Ook vogels als fazant, gele kwikstaart en kneu schuilen en eten in fauna-akkers, net als kleine zoogdieren zoals haas, konijn, wezel, hermelijn, veldmuis.

Soorten mengsels: een uitgekiende mix

Landbbouwmengsel

Bernagie (6%) – Bladrammenas (2%) – Radijs (5%) – Mergkool (2%) – Boerenkool (3%) – Raapzaad (5%) Boekweit (20%) – Dille (7%) – Facelia (7%) – Gele mosterd (5%) – Japanse haver (15%) – Vlas (8%) – Zonnebloem (15%)

Akkervogelmengsel

Bernagie (5%) – Boekweit (15%) – Gerst (15%) – Haver (20%) – Vlas (5%) – Huttentut (5%) – Zonnebloem (10%) – Gele ganzenbloem (5%) – Zomertarwe (20%)

Tübingermengsel

Bladrammenas (3%) – Gele mosterd (7%) – Boekweit (33%) – Facelia (40%) – Koriander (3%) – Goudsbloem (3%) – Juffertje in t groen (3%) – Groot kaasjeskruid (3%) – Korenbloem (2%) – Dille (2%) – Bernagie (1%)

© Vilda - Jeroen Mentens

Een heel jaar nuttig

In de lente

Vogels gebruiken fauna-akkers als schuil- en broedplaats. Insecten zoeken de eerste bloemen op en zijn het geliefkoosde voedsel van jonge patrijzen en fazanten. Reeën doen zich te goed aan de eerste ontluikende blaadjes.

In de zomer

Hommels, bijen en vlinders vinden volop stuifmeel en nectar in de weelderig bloeiende fauna-akkers.

In de herfst

In de vroege herfst zijn er nog steeds enkele bloemen aanwezig. Vogels profiteren van de zaden en gewassen die op de fauna-akkers blijven staan.

In de winter

In het gure winterweer vormen de overgebleven planten van een fauna-akekr een belangrijke schuil- en voedselplaats voor veel dieren. Na de vier seizoenen (of meerdere jaren, afhankelijk van het mengsel) wordt de akker omgeploegd. Dan dienen de planten als groenbemesting. 

Voor de landbouwer

Faunamengsels (teeltcode 98) komen in aanmerking voor de activering van toeslagrechten, want ze vallen onder hoofdbestemming 'A'. Via de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij kan je een vergoeding krijgen voor het beheer van perceelsranden en kleine landschapselementen. 

Voor de jagers

Jagers kunnen een belangrijke rol spelen als beheerder van het landschap. Enkele jaren geleden namen zo'n 30 jagers/jachtgroepen van 12 wildbeheereenheden die rol ter harte. Samen met lokale natuurverenigingen, gemeentebesturen, landbouwers en particulieren zaaiden ze zo 78 hectare aan fauna-akkers in. Binnen dit project werd ook werk gemaakt van 4,7 km houtkanten en bosranden en werd een poel hersteld.