Loket Onderhoud Buitengebied

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Het LOB ondersteunt gemeenten bij hun regulier landschapsonderhoud.Delen

Wat is een LOB?

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Het is vaak een hele uitdaging om het buitengebied en de bijhorende landschapselementen enerzijds duurzaam en anderzijds met kennis van zaken te beheren. Om in te spelen op deze specifieke nood, werd een LOB-werking opgestart door de Regionale Landschappen.

Een LOB // Loket Onderhoud Buitengebied is een platform of samenwerkingsverband dat streeft naar de uitbouw van een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap. Het ondersteunt gemeente- en stadsbesturen bij hun regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering.

Het LOB biedt 3 mogelijkheden aan die nauw met elkaar zijn verweven maar ook los van elkaar kunnen worden uitgevoerd:


Projectinfo

Inventarisatie

© RLSD

Inventariseren van Kleine Landschapselementen (KLE's) en recreatieve infrastructuur: poelen, bomen, houtkanten, holle wegen, trage wegen, bermen, infoborden, ... 

Beheerschema's

© Filip De Smet

Opmaken van visie en vertaling in (digitaal) beheerplan.
Aan elk landschapselement wordt een werkschema en startjaar opgehangen. Deze vormen de basis voor het opmaken van een werkplanning en het genereren van beheertaken en een begroting.

Begeleiding

© RLZH

Opvolgen van een planning, opmaken van ramingen en bestekken, aansturen van aannemers/gemeentediensten, oplevering van werken. 


"Veel gemeenten zijn heel druk bezig met tal van projecten, waardoor men soms de reeds bestaande, kleine landschapselementen uit het oog verliest. Onze LOB-werking ontzorgt gemeenten: wij zorgen ervoor dat deze parels in het landschap het nodige en correcte onderhoud krijgen, waardoor ze kunnen blijven bestaan.

Nick De Waele - Van de Velde, LOB-medewerker bij Regionaal Landschap Schelde-Durme

Wie doet wat?

Het LOB // Loket Onderhoud Buitengebied is een samenwerkingsverband met verschillende mogelijkheden. Gemeentebesturen kunnen zelf beslissen of ze een volledige of gedeeltelijke ondersteuning wensen bij hun landschapsonderhoud. In samenspraak met het Regionaal Landschap bekijkt de gemeente wat wenselijk en/of nodig is voor een kwaliteitsvol en duurzaam landschap:

© Regionale Landschappen

De gemeente neemt de volledige coördinatie op zich. Kennisuitwisseling met het Regionaal Landschap blijft mogelijk. 

© Regionale Landschappen

Het Regionaal Landschap neemt de algemene coördinatie op zich, in nauw overleg met de gemeente. Het coördineren van de uitvoer gebeurt door de gemeente zelf.

© Regionale Landschappen

Het Regionaal Landschap coördineert één of meerdere beheeropdrachten. De gemeente neemt de overige opdrachten op.

© Regionale Landschappen

Het Regionaal Landschap neemt de volledige coördinatie op zich: van inventarisatie tot uitvoer. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de gemeente.

Werkingsgebied van het LOB

Een LOB is een samenwerkingsverband met verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van het soort project kan landschapsonderhoud zelfs gemeentegrensoverschrijdend aangepakt worden. 

© Regionale Landschappen

Volledig openbaar terrein: 
Alle openbare landschapselementen worden beheerd, zowel in het buitengebied als in de dorpskern.

© Regionale Landschappen

Enkel buitengebied:
Alle openbare landschapselementen in het buitengebied worden beheerd.

© Regionale Landschappen

Projectmatig:
Bij een inrichtingsplan, park of ruilverkavelingsgebied wordt een specifieke locatie afgebakend waarbinnen het landschapsonderhoud gecoördineerd wordt.

© Regionale Landschappen

Thematisch:
Het LOB is werkzaam op één specifiek groenelement, bijvoorbeeld laanbomen, houtkanten of poelen, in de volledige gemeente.

Gestandaardiseerde beheerschema's

De Regionale Landschappen werkten gestandaardiseerde beheerschema's uit die weergeven welke stappen nodig zijn om een bepaald element goed te beheren. Deze standaardisatie is nodig om de efficiëntie van het beheer te verbeteren, maar ook om versnipperde kennis optimaal te bundelen. 

Deze beheerschema's bevatten een schat aan informatie. Per type landschapselement worden immers specialisten van verschillende Regionale Landschappen samengebracht om hun beheerkennis te delen. Een continue kwaliteitscontrole zorgt er ook voor dat de schema's breed inzetbaar blijven, als naslagwerk of als input voor een digitaal beheerplatform.

Gemeenten die interesse hebben in deze beheerschema's kunnen deze gratis opvragen via de LOB-medewerker van hun Regionaal Landschap. 

Ontdek hier jouw Regionaal Landschap
© RLLK

Digitaal platform DIPLA

Is de interesse al wat gewekt? Dan hebben we het nog niet gehad over de grote troef van ons LOB: het digitale platform DIPLA. Dit biedt je als gemeente tal van dynamische voordelen. 

 • Dynamisch: een digitaal platform kan vlot inspelen op omstandigheden, bv. wanneer een beheeractie niet kan door gaan omwille van weersomstandigheden.

 • Logisch: het koppelt inventarisatie, visie, planning, raming, rapportering en uitvoer in één programma.

 • Opvolgbaar: controle over de uitvoer, maar ook de historiek van vorige beheeracties wordt bijgehouden. 

 • Breed inzetbaar: het kan eigendoms- en gemeentegrenzen overstijgen. Keuze voor beheer van volledig openbaar terrein, enkel buitengebied of zelfs projectmatig.
 • Efficiënt: het laat toe de uitvoer van opdrachten efficiënt op te volgen.
© Dipla
© Dipla

Alle voordelen van het LOB op een rijtje

 • Het zet kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënt in
 • Het vertaalt beleidsvisies vlotter naar concreet onderhoud op het terrein
 • Het neemt (deels of volledig) de coördinatie van de uitvoering in handen
 • Het geeft besturen de kans intergemeentelijk samen te werken (bijvoorbeeld op vlak van aanbestedingen of bij de uitvoering van beheerwerken).

Financieel aspect

Bij interesse wordt steeds een verkennend gesprek opgestart. Dit om de noden ven wensen van een gemeente te leren kennen. Daarna zal op basis van de aangewezen vorm van ondersteuning, de uit te voeren taken en de grootte van de opdracht, een financieel voorstel op maat gemaakt worden. Uitgevoerde beheerwerken worden steeds door de gemeente bekostigd.

Interesse? Contacteer ons! 

 • Neem contact op met de LOB-medewerker van uw Regionaal Landschap.
 • We plannen een gesprek rond alle mogelijkheden (thematisch, geografisch, vorm van samenwerking, prioriteiten).
 • We stellen een offerte op maat op. Na goedkeuring stellen we een samenwerkingsovereenkomst op die het schepencollege dient goed te keuren.
 • We updaten een bestaande inventaris of starten een nieuwe.
 • We starten met de opmaak van een visie én beheerplannen op maat en in samenspraak met de gemeente.
 • We bekijken hoe verdere coördinatie verloopt en laten eventueel een nieuwe offerte en overeenkomst opmaken.
 • Dankzij een consistent beheer verbeteren we samen het landschap!
© RLSD

Met steun van ...