Wase houtkanten

LandschapDelen

Over dit project

Met het LEADER-project Wase Houtkanten werken we concreet aan meer en betere houtkanten in de open ruimte door lokale besturen en actoren te engageren en te activeren. Bestaande houtkanten worden in kaart gebracht en een gepast beheer uitgestippeld, verdwenen houtkanten hersteld en nieuwe aangeplant.

Projectinfo

  • Wanneer? Dit project loopt t.e.m. 30/06/2026

  • Waar? Gemeente Sint-Gillis-Waas, gemeente Stekene, gemeente Beveren
  • Meer weten? Contacteer Sebastien Leys - sebastien@rlsd.be voor meer informatie.
  • Partners? Gemeente Sint-Gillis-Waas, gemeente Stekene, gemeente Beveren, Agentschap Natuur en Bos en BOS+ Vlaanderen

Houtkanten in het Waasland

Kleine landschapselementen (KLE's) zijn onlosmakelijk verweven met het karakter en streekidentiteit van het Waasland zoals populierenrijen rond bolle akkers, dreven in de polders, vele knotwilgen, poelen en hoekputten. Ze maken al eeuwenlang deel uit van ons landschap en vormen een groenblauw netwerk dat toelaat dat functies als landbouw, natuur en recreatie met elkaar verbonden worden. De groene elementen in dit netwerk zijn de heggen, houtkanten, struweeltjes en (knot-)bomenrijen die we onder de noemer 'houtkanten' vatten. Ze leveren een brede waaier aan ecosysteemdiensten: het weerbaarder maken van ons landschap tegen klimaatverandering, het reguleren van de waterhuishouding, het vastleggen van koolstof,... Bovenal ondersteunen ze de biodiversiteit: KLE's verbinden natuurgebieden en vormen een habitat en corridor voor fauna en flora.

Hoewel de voordelen van houtkanten inmiddels breed erkend worden, ze goed beschermd zijn en er verschillende subsidiemogelijkheden zijn voor aanleg en beheer, staat het houtkantennetwerk nog steeds onder druk. Hierdoor verliezen we niet enkel biodiversiteit en tal van ecosysteemdiensten maar ook landschappelijke cultuurhistorie. Er lopen in Vlaanderen intussen grootschalige initiatieven om het tij te proberen te keren (cf. lancering Houtkantenplan, het Regionaal Klimaatadaptieplan Waasland, het Lokaal Energie en Klimaatpact). Met dit LEADER-project werken we aan meer en betere houtkanten in de open ruimte door lokale besturen en actoren te engageren en te activeren. Bestaande houtkanten worden in kaart gebracht en een gepast beheer uitgestippeld, verdwenen houtkanten hersteld en nieuwe aangeplant.

© RLSD

Doesltellingen van het project

De overkoepelende doelstelling in dit project is investeren in de ontwikkeling van open ruimte i.f.v. klimaatadaptatie en -mitigatie en beschermen van biodiversiteit. Concreet stellen we binnen dit project de volgende projectdoelstellingen:

  • We ontwikkelen een gebruiksvriendelijke en uitvoeringsgerichte methodiek voor een gedragen landschapsvisie op vlak van aanplant, beheer en herstel van houtkanten in het buitengebied,
    rekening houdend met de eigenheid van de gemeenten en hun lokale actoren.
  • We willen het bestaande netwerk van KLE's in de drie deelnemende gemeenten versterken. Dit doen we door het in kaart brengen van het huidige netwerk én een beheer op maat uit te werken. KLE's die beheerd worden hebben immers een grotere kans om duurzaam (in de tijd) behouden te blijven. We maken een digitale kaart (GIS) van alle KLE's in de focusgebieden en een beheerplan voor de bestaande openbare KLE's in de drie focusgebieden. Daarnaast willen we door nieuwe KLE's aan te planten het netwerk uitbreiden en dus nog extra versterken. Per deelgebied zorgen we voor de opmaak van een kansenkaart met de mogelijke kansen en potenties voor nieuwe aanplantingen; we zorgen voor de aanleg van 1 km aan nieuwe houtkanten en we maken werk van het herstel van een verdwenen houtkant.
  • We willen het draagvlak verhogen bij de gemeenten, inwoners en landbouwers voor het versterken van het KLE-netwerk.
  • We willen de rol van lokale besturen in het versterken van het KLE-netwerk mee vorm geven en in de kijker zetten.

Partners

Misschien vind je dit ook interessant:

Alle projecten
© RLSD
Samenwerken met ons
© Tim Delmoitie
Alles over Goed Geknot
© Filip De Smet