Voor (lokale) overheid

Lokale overheden van aangesloten gemeenten en steden kunnen beroep doen op het Regionaal Landschap voor projecten rond natuur en landschap. Zo kan je er onder meer terecht voor begeleiding bij de opwaardering van trage wegen, de herinrichting van openbare plekken tot een groene ontmoetingsplek en ondersteuning bij het gemeentelijk of stedelijk landschapsonderhoud.

De uitdagingen op het vlak van klimaat, ruimtelijke ordening en biodiversiteit zijn enorm. Regionale Landschappen gaan die uitdagingen in heel Vlaanderen aan door te werken aan robuuste landschappen. Die zorgen voor klimaatbuffering, zijn biodivers en bieden ruimte aan voedselproductie en recreatie. Verankerd in de streek en verbonden met gemeenten, provincies, Vlaanderen en Europa verbinden Regionale Landschappen partners en inwoners met het landschap en brengen hen samen om dat landschap hedendaags en duurzaam vorm te geven.

Met concrete projecten op het terrein en samen met lokale partners willen we het Schelde-Durmelandschap behouden en verbeteren. We doen dit steeds met aandacht voor biodiversiteit, landschapszorg, klimaat, recreatie en erfgoed. Als Regionaal Landschap onderzoeken we bovendien steeds naar bijkomende projectfinanciering in het kader van onder meer provinciale, Vlaamse en Europese projectoproepen. 

Op deze pagina vind je een overzicht van onze diensten en enkele inspirerende voorbeelden.

 

Herinrichting openbare plekken

© RLSD

In heel wat steden en gemeenten bevinden zich openbare parken of speelpleintjes. Vaak zijn deze vrij eentonig aangelegd, spreken ze niet echt een grote groep buurtbewoners aan en hebben ze weinig biodiversiteitswaarde. Ons regionaal landschap helpt je om zo'n plek om te toveren tot een echte klimaatrobuuste en biodiverse ontmoetingsplek voor de hele buurt: om te spelen, te wandelen, te fietsen, om mensen te ontmoeten, activiteiten te organiseren of om tot rust te komen. We kunnen gemeenten ondersteunen bij het ontwerp, de realisatie en de nazorg, maar zorgen ook voor een participatietraject waarbij buurtbewoners bevraagd worden naar hun noden en wensen.

Naar publiek groen

Trage wegen

© RLSD

Verhard of onverhard, breed of smal, doorheen het landschap of midden door je dorp. Trage wegen vind je overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling en zijn hoofdzakelijk bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Heel wat wandelpaden uit onze wandelnetwerken, wandellussen en wandelgebieden zijn trage wegen, maar er zijn er nog veel meer die nog niet - of niet meer - in gebruik zijn.

Aangesloten gemeenten en steden kunnen bij ons terecht voor de opmaak van een tragewegenplan en het concreet openstellen en beter toegankelijk maken van trage wegen. 

Meer over trage wegen

Loket Onderhoud Buitengebied

© RLZH

Het is vaak een hele uitdaging om het gemeentelijk of stedelijk buitengebied en de bijhorende landschapselementen duurzaam en met kennis van zaken te beheren. Om in te spelen op deze specifieke nood werd het LOB opgericht dat is uitgebouwd als een samenwerkingsverband dat gemeenten ondersteunt bij hun landschapsonderhoud.

De ondersteuning start met inventarisatie om zo over te gaan tot uitvoering van het landschaponderhoud: van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals poelen, bomen(rijen), houtkanten tot trage wegen, bermen enzovoort. 

Meer over Loket Onderhoud Buitengebied

Landschapsloket

© Luc d'Eer

Met ons Landschapsloket geven we advies aan gemeenten en steden, haar inwoners en verenigingen over aanleg en beheer van kleine landschapselementen of KLE’s (houtkanten, hagen, poelen, hoogstammige fruitbomen, bomenrijen, sloten, ..). Dit omvat o.a. prospectie, terreinbezoek, advies, begeleiding van werken en zoeken naar subsidiemogelijkheden. 

Daarnaast bieden we ondersteuning bij historisch landschapsherstel. Dit omvat prospectie, terreinbezoek, advies, opmaak van een herstelplan, vergunningen, prijsraming, cofinanciering werken tot 70%, opvolging en oplevering van de werken, nazorgplan.

Contacteer ons landschapsloket

Natuurloket

© Yves Adams, Vilda

Onze natuurmedewerkers helpen je graag verder met ondersteuning bij het opwaarderen van de biodiversiteit in uw gemeente of stad. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij een vleermuisvriendelijke restauratie van een ijskelder of het plaatsen van zwaluwtils.

Daarnaast werken ze op concrete projecten rond bescherming van inheemse fauna, flora, Europees beschermde soorten en habitats en Provinciale prioritaire soorten zoals zwaluwen, weidevogels, otters, bevers, kamsalamanders en vleermuizen. Ook voor vragen i.v.m. lichthinder kan je hier terecht.

Contacteer het Natuurloket

Diensten voor inwoners

© RLSD

Alle inwoners van gemeenten en steden uit ons werkingsgebied kunnen gratis gebruik maken van tal van onze diensten zoals deelname aan groepsaankopen en gratis advies rond natuur en landschap. Inwoners kunnen beroep doen op ons regionaal landschap voor onder meer:

  • onze jaarlijkse groepsaankoop voor inheems en streekeigen plantgoed Behaag je tuin
  • de jaarlijkse groepsaankoop zaadgoed voor fauna-akkers
  • knotbomen gratis laten knotten via project Goed Geknot
  • gratis advies van ons Landschapsloket en Natuurloket.
Meer over diensten voor inwoners

Projectfinanciering

 

 

Als Regionaal Landschap onderzoeken we steeds de mogelijkheden voor bijkomende projectfinanciering in het kader van onder meer provinciale, Vlaamse en Europese projectoproepen. Deze projecten komen meestal tot stand op vraag van gemeentegrensoverschrijdende behoeftes. 

Enkele inspirerende voorbeelden van projectmatige dienstverlening:

 

© Nathalie De Graeve
© PCS
© Jeroen Mentens, Vilda
© RLSD

Samenwerkingsovereenkomst met jouw gemeente of stad

Heb je een concreet idee voor een landschappelijk of natuurproject? In samenspraak maken we een plan van aanpak dat gaat van adviesverlening, voorbereiding en begeleiding van de terreinuitvoeringen tot en met het daarbij horende communicatieplan.

Enkele inspirerende voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten:

Contacteer ons
© IOED Schelde-Durme
© RLSD
© RLSD
© RLSD

 

 

Een handig overzicht van al onze projecten vind je op de projectpagina.

Naar de projectpagina
© RLSD
© RLSD

Contact

Heb je nog vragen? Op onze contactpagina vind je een handig overzicht van al onze medewerkers. Contacteer een medewerker rechtstreeks of stel je vraag via het contactformulier.

Naar de contactpagina

Blijf op de hoogte

Volg onze Facebookpagina of abonneer je op onze nieuwsbrief om steeds op de hoogte te blijven van nieuws en projecten rond landschap, natuur en erfgoed in de regio.

Misschien vind je dit ook interessant:

Ontdek ons team
© RLSD
Contacteer ons
© Miles Burke - Unsplash